Poradniki

22 marca 2010

Wytyczne dla użytkowników prądu na działkach

Załącznik do uchwały nr 33/2002 KR PZD z dnia 22 marca 2002 r.

Dotychczasowa praktyka wykazała, iż kwestia korzystania z energii elektrycznej w ogrodach jest jednym z bardziej skomplikowanych problemów związanych z ich funkcjonowaniem. W związku powyższym, Prezydium Krajowej Rady PZD uznało za zasadne opracowanie generalnych założeń, na których powinny zostać oparte działania organów ogrodów przy wypełnianiu uprawnień - ale i obowiązków, nałożonych na nie w § 101 regulaminu ROD. Pozwoli to na stworzenie bardziej jasnych reguł, które usprawnią funkcjonowanie ROD i pomogą uniknąć konfliktów na tym tle w przyszłości.

1. Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej w ROD

 1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólnoogrodowej za zgodą zarządu ROD, którego dokonuje osoba upoważniona.
 2. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z energii na działce, zarząd ROD może wprowadzić umowę regulującą stosunki w tym zakresie.
 3. Wykorzystywanie energii do celów innych niż wymienione w pkt. 1, a zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD.
 4. Zgoda zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej może być uzależniona od uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do ROD.
 5. Rozpoczęcie dostaw energii powinno być poprzedzone przeglądem i akceptacją indywidualnego podłączenia przez elektryka ogrodowego.

2. Rozliczanie zużycia energii

 1. Rozliczanie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg. ceny za 1 kWh stosowanej przez zewnętrznego dostawcę energii w chwili dokonywania wpłaty przez działkowca.
 2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. Zasady na jakich dokonywany będzie odczyt podliczników ustala zarząd ROD.
 3. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii albo opłaty energetycznej może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD. Długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw powinna wynikać z uchwały walnego zebrania członków ROD.

3. Opłata energetyczna

 1. Wprowadza się pojęcie opłaty energetycznej.
 2. Przez pojęcie opłaty energetycznej należy rozumieć opłatę corocznie uchwalaną przez walne zebranie członków ROD, na uzasadniony wniosek zarządu ROD, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją sieci ogólnoogrodowej.
 3. Opłata energetyczna przeznaczona jest w szczególności na pokrycie: strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, opłaty abonamentowej i składnika stałego stawki sieciowej zawartych w rachunku wystawianym przez zakład energetyczny ogrodowi oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią.
 4. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego - w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia wniosku, o którym mowa w pkt. 2. 5. Przy ustalaniu opłaty energetycznej należy uwzględnić nadwyżki lub niedobory z zeszłego roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć jej na cele inne niż obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym oraz na nakłady na sieć ogólnoogrodową.

4. NadzÓr i konserwacja sieci energetycznej

 1. Nadzór i konserwacja sieci ogólnoogrodowej należy do zadań zarządu ROD, który w tym zakresie powinien współdziałać z osobą posiadającą kwalifikacje do eksploatacji sieci zgodnie z wymogami przewidzianymi w ogólnie obowiązujących przepisach. W tym celu zarząd ROD może zaangażować osobę z poza członków ROD. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje powinny być złożone do zarządu ROD.
 2. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólnoogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe, pokrywane są z ogólnej opłaty przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.
 3. Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólnoogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.
 4. Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną, do której kompetencji należy w szczególności:
  1. zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej
  2. współpraca z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,
  3. rozwiązywanie sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej,
  4. nadzór nad pracą elektryka.
 5. W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje pełni zespół powoływany doraźnie z grona członków zarządu ROD.

5. Tryb przeprowadzenia kontroli

 1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez użytkownika działki, komisja energetyczna może przeprowadzić kontrolę sieci na indywidualnej działce.
 2. Kontrola przeprowadzana jest przez komisję energetyczną przy współudziale osoby, o której mowa w ust. 4 pkt 1.
 3. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, ogólny stan sieci - zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.
 4. W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny użytkownik działki lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.
 5. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej oraz elektryka i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest zarządowi ROD.
 6. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w pkt 5 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.
 7. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki może być przesłanką do zastosowania kar statutowych albo zablokowania dostaw energii.
 8. W uzasadnionych przypadkach zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, w którym zawiera dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez członków komisji energetycznej protokół przedkładany jest zarządowi ROD.

6. Nielegalny pobór energii

Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

 1. podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,
 2. ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.

7. Modernizacja istniejącej sieci energetycznej

 1. Zarząd ROD jest zobowiązany do inicjowania zmian, skierowanych na poprawę stanu sieci pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników zgodnie z obowiązującymi normami oraz uniemożliwienia nielegalnego poboru energii. W uzasadnionych przypadkach zarząd ROD powinien dążyć do wymiany sieci ogólnoogrodowej.
 2. W przypadku tworzenia nowej sieci w ogrodzie, podłączenia nowych użytkowników lub modernizacji sieci, podlicznik powinien zostać umieszczony w skrzynce poza altaną w miejscu dostępnym dla osób zajmujących się nadzorem nad siecią, a bezpieczniki mogą być zlokalizowane w poszczególnych altanach.
 3. Nowotworzona sieć ogólnoogrodowa powinna być prowadzona pod ziemią i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi norm bezpieczeństwa.
 4. Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia z poszczególnymi działkowcami, powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
 5. Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólnoogrodowej. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za nadzór nad siecią ogólnoogrodową. Zerwanie plomby na liczniku może stanowić przesłankę zastosowania w stosunku do winnego tego zdarzenia działkowca kar przewidzianych w § 30 statutu PZD.

8. Indywidualne Umowy Z Dostwacą Energii

 1. W ogrodach, w których nie stworzono sieci ogólnoogrodowej lub w których stan sieci ogólnoogrodowej to umożliwia, walne zebranie członków ROD na wniosek zarządu ROD, może podjąć uchwałę o wprowadzeniu indywidualnych rozliczeń pomiędzy poszczególnymi działkowcami a zakładem dostarczającym energię elektryczną na podstawie indywidualnych umów.
 2. Wprowadzenie rozliczeń na podstawie indywidualnych umów zalecane jest w szczególności w nowotworzonych ogrodach.
 3. W ogrodzie, w którym przyjęto rozwiązanie przewidziane w pkt 1 i 2 przebieg sieci wewnątrz ogrodu, jej parametry i warunki indywidualnych podłączeń zarząd ROD powinien uzgodnić z zakładem energetycznym, tak aby w przyszłości istniała możliwość dokonania podłączenia kolejnych działek.
 4. Na terenie jednego ogrodu nie mogą jednocześnie funkcjonować systemy oparte o podliczniki i indywidualne umowy z zakładami dostarczającymi energię elektryczną.

9. Czasowe wyłączenie energii elektrycznej w ROD

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu lub z upoważnienia zawartego w uchwale walnego zebrania członków ROD, zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno - zimowym. Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona.

10. Umowy ROD z zakładem energetycznym

 1. Zarząd ROD zawierając z zakładem energetycznym umowę o dostarczanie energii elektrycznej powinien dążyć do zastosowania taryfy przewidzianej dla gospodarstw domowych.
 2. Zgłaszając zakładowi energetycznemu zapotrzebowanie mocy, które stanowi podstawę do warunków zawieranej umowy, zarząd ROD powinien uwzględniać rzeczywiste zapotrzebowanie występujące w ogrodzie.

Warszawa, dnia 22 marca 2002 r
Prezydium Krajowej Rady PZD


Załącznik do uchwały nr 69 /99 Prezydium Krajowej Rady PZD
z dnia 28 października. 1999 r.

Instrukcja planowania i realizacji inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych

I. Przepisy wstępne

 1. Inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego jest:
  1. zarząd ROD w istniejącym rodzinnym ogrodzie działkowym,
  2. prezydium okręgowego zarządu PZD w przypadku:
   • zakładania nowego rodzinnego ogrodu działkowego,
   • odtwarzania przez Związek ogrodu zastępczego, zgodnie z uchwałą nr 11/96 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych oraz czasowego zajęcia terenu,
  3. zarząd ROD w przypadku odtwarzania częci ogrodu, gdy prezydium okręgowego zarządu PZD - w drodze uchwały - sceduje swoje uprawnienia i obowiązki inwestora na zarząd ROD. Okręgowy zarząd zachowuje w takim przypadku prawo kontroli nadzoru nad realizacją zadania i rozliczeniami finansowymi w zakresie realizacji zadania.
 2. Wyrażenie zgody na realizację przez zarząd ROD zadania inwestycyjnego lub remontowego należy do prezydium okręgowego zarządu PZD.
 3. Nadzór nad realizacją inwestycji lub remontów w rodzinnych ogrodach działkowych sprawuje prezydium okręgowego zarządu PZD.
 4. Podejmowanie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego przez zarząd ROD bez uzyskania zgody prezydium okręgowego zarządu PZD jest zabronione i podlega sankcjom oraz odpowiedzialnoci przewidzianymi przepisami związkowymi i ogólnie obowiązującymi w tym zakresie.

II. Planowanie inwestycji i remontów w rodzinnym ogrodzie działkowym

 1. Zakres potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz przewidywany koszt prac określa zarząd ROD i przedstawia stosowny wniosek na walnym zebraniu członków ROD.
 2. Wniosek zarządu ROD winien obejmować, w szczególności:
  1. rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego, sposób i termin jego wykonania oraz przewidywany koszt zadania wraz z materiałami uzasadniającymi jego wysokość,
  2. źródła finansowania zadania inwestycyjnego i remontowego.
 3. Walne zebranie członków ROD zatwierdzając wniosek zarządu ROD w sprawie inwestycji i remontów podejmuje uchwałę, w której określa rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego ze wskazaniem partycypacji finansowej członków ogrodu działkowego w kosztach oraz zakresu prac społecznie użytecznych w projektowanym zadaniu.
 4. Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zadania oraz włączenie go do planu inwestycji i remontów wraz z uchwałą, o której mowa w pkt. 3, zarząd ROD składa do okręgowego zarządu PZD w terminie do 30 czerwca każdego roku.
  1. Do uchwały, załącza się informację o pełnym zabezpieczeniu finansowym, w tym:
   1. wysokości zgromadzonych środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego,
   2. możliwościach wykonawczych zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem gospodarczym,
   3. możliwościach pozyskania dotacji lub wpłat od sponsorów na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego.
 5. Bieżące konserwacje budynków i budowli nie wymagają zastosowania zasad określonych w rozdziale II pkt. 1 - 3.

III. Finansowanie inwestycji i remontów

 1. 1. Zadania inwestycyjne i remontowe ROD realizowane są przy udziale:
  1. pracy społecznie użytecznej członków ROD,
  2. środkow własnych rodzinnego ogrodu działkowego zgromadzonych na Fundudszu Rozwoju ROD,
  3. środków stanowiących partycypację finansowaą członków ROD w kosztach zadania,
  4. dotacji i pomocy rzeczowej samorządow lokalnych oraz darowizn sponsorów.
 2. W przypadku odtwarzania przez okręgowy zarząd PZD ogrodu zastępczego za zlikwidowany w całości lub części ogród działkowy finansowanie zadań inwestycyjnych obciąża Fundusz Rozwoju ROD okręgowego zarządu zgodnie z uchwałą nr 24/97 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie przeznaczenia i rozliczenia rodków finansowych pochodzących z likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych.
 3. Zadania inwestycyjne w nowo zakładanym rodzinnym ogrodzie działkowym realizowane są przy udziale:
  1. pracy społecznie użytecznej członków ROD,
  2. wpłat z opłaty inwestycyjnej wnoszonej przez przyszłych użytkowników działek,
  3. środków Funduszu Rozwoju ROD okręgowego zarządu PZD,
  4. dotacji, pomocy rzeczowej samorządów lokalnych oraz darowizn sponsorów.

IV. Przygotowanie do realizacji inwestycji i remontów

 1. Zadania inwestycyjne lub remontowe wymagające pozwolenia na budowę:
  1. W przypadku zadania inwestycyjnego lub remontowego wymagającego pozwolenia na budowę podstawową do podjęcia prac projektowo - kosztorysowych zadania jest uzyskanie decyzji urzędu miasta i gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  2. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji, okrelonej w pkt. 1.1. należy do obowiązków inwestora.
  3. Po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej i po uzyskaniu wymaganych uzgodnień inwestor składa wniosek do urzędu miasta lub gminy o pozwolenie na budowę.
  4. Do wniosku inwestor obowiązany jest załączyć dokumenty wymagane przepisami art. 33 ust. 2 ustawy prawo budowlane.
  5. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót określa art. 41 ustawy prawo budowlane.
 2. Zadanie inwestycyjne lub remontowe nie wymagające pozwolenia na budowę:
  1. W przypadku zadania inwestycyjnego lub remontowego nie wymagającego pozwolenia na budowę podstawą do podjęcia prac jest zgłoszenie właciwemu organowi miasta lub gminy.
  2. Zgłoszenie należy dokonać przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.
  3. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.
  4. Do wykonania zadania inwestor może przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właciwy organ nie wniesie sprzeciwu.
 3. W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem gospodarczym inwestor wyznacza kierownika budowy lub robót posiadającego uprawnienia budowlane w okrelonej specjalnoci.

V. Wybór wykonawcy przy realizacji inwestycji systemem zleconym

 1. W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym, którego wartość nie przekracza 30 000 zł, inwestor zobowiązany jest do wyboru wykonawcy na drodze konkursu ofert.
  1. Informacja o konkursie winna być wywieszona dodatkowo na terenie ogrodu.
  2. Rozpisanie konkursu może być poprzedzone rokowaniami wstępnymi.
  3. Wyboru wykonawcy dokonuje się na podstawie złożonych porównywalnych ofert przez minimum trzech wykonawców.
  4. Kryteria wyboru muszą byc dla wszystkich oferentów jednakowe.
  5. Do kryteriów wyboru wykonawcy należą, w szczególności: terminy wykonania zadania, cena, warunki gwarancji i rękojmi.
 2. Przy wartości zadania powyżej 30 000 zł wybór oferenta następuje na podstawie przetargu pisemnego.
  1. W ogłoszeniu przetargu lub zaproszeniu do uczestnictwa w przetargu zamawiający winien określić co najmniej: przedmiot zamówienia - w tym również przedmiary i warunki techniczne, miejsce i czas realizacji oraz warunki przetargu.
  2. Ogłoszenie dodatkowe winno być wywieszone w miejscu ogólnie dostępnym na terenie ogrodu.
  3. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wyb rania którejkolwiek z ofert, w przypadku złożenia takiego zastrzeżenia w ogłoszeniu.
  4. W przypadku złożenia oferty przez jednego oferenta przetarg unieważnia się.
 3. Konkurs ofert lub przetarg przeprowadza minimum trzyosobowa komisja powołana przez inwestora.
  1. W skład komisji musi wchodzić przynajmniej jeden przedstawiciel komisji rewizyjnej.
 4. Z konkursu ofert lub przetargu sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez:
  1. zarząd ROD, gdy jest inwestorem,
  2. prezydium okręgowego zarządu, gdy jest inwestorem.
 5. Organizujący przetarg lub konkurs ofert ma obowiązek powiadomienia uczestników przetargu o jego wyniku lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 6. W każdym przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym musi być zawarta przez inwestora umowa z wykonawcą.
  1. Umowę w imieniu inwestora podpisują każdorazowo dwie upoważnione osoby.
 7. Inwestycje i remonty finansowe w całości lub części ze środków publicznych nakładają na inwestora obowiązki określone w ustawie o zamówieniach publicznych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych.

Rozpoczęcie i realizacja inwestycji i remontów

 1. Zadanie inwestycyjne lub remontowe może być rozpoczęte w przypadku:
  1. uzyskania zgody prezydium okręgowego zarządu PZD, o której mowa w rozdz. I pkt. 2,
  2. uzyskania pozwolenia na budowę dla obiektów budowlanych, do których realizacji jest ona wymagana (rozdz. III pkt. 2),
  3. pełnego zabezpieczenia finansowego.
 2. Podczas realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego przez wykonawcę inwestor może powołać inspektora nadzoru, który w imieniu inwestora dokonuje systematycznych kontroli, sprawdzając zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
 3. Realizacja zadania inwestycyjnego lub remontowego i przekazywania go do eksploatacji zwołuje inwestor na podstawie zgłoszenia wykonawcy.
 4. Z odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego sporządzany jest protokół.
  1. Protokół odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego winien określać rodzaj zadania, zakres robót, jakość ich wykonania, usterki i termin ich usunięcia oraz okres gwarancji (przy zadaniach zleconych).
 5. Do odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego wykonawca zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich dokumentów, a w szczególności:
  1. dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji zadania,
  2. rozliczenia ilościowego i wartościowego zużytych materiałów,
  3. kosztorysu powykonawczego zgodnego z umową waraz z obmiarem robót,
  4. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku instalacji sieci podziemnej,
  5. oświadczenia kierownika budowy lub robót o wykonaniu zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.
 6. W komisji odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego uczestniczą:
  1. przedstawiciele inwestora,
  2. przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy lub robót.
 7. Użytkowanie obiektu, w przypadku którego wymagane było pozwolenie na budowę, możliwe jest po zawiadomieniu właściwego organu miasta lub gminy o zakończeniu budowy i jeśli organ ten w terminie 14 dni od zawiadomienia nie zgłosił sprzeciwu.
 8. Inwestor obowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, gdy właciwy organ:
  1. dd. nałożył taki obowiązek w pozwoleniu na budowę,
  2. stwierdził wykonanie obiektu niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę,
  3. wydał decyzję o konieczności dokonania zmian lub przeróbek.

VII. Wycena zakończonych zadań inwestycyjnych lub remontowych

 1. Każde zadanie inwestycyjne lub remontowe winno być ostatecznie wycenione i rozliczone finansowo i materiałowo w ciągu jednego miesiąca od daty protokołu przekazania zadania do eksploatacji.
  1. Wycena zadania inwestycyjnego lub remontowego musi uwzględnić wszystkie poniesione koszty.
 2. Dowody księgowe dotyczące zadania inwestycyjnego lub remontowego muszą spełniać wymogi ustawy o rachunkowoci oraz zasady stosowane przy opracowywaniu dokumentów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.
 3. Zakończone zadanie inwestycyjne lub remontowe podlega wyksięgowaniu z konta "inwestycje w toku" pod datą protokoloarnego przekazania zadania do eksploatacji.
  1. Zadanie inwestycyjne po ostatecznej wycenie podlega wpisowi na majątek Związku, jako środek trwały, na podstawie wystawionego dokumentu "OT".
  2. Zadanie remontowe po ostatecznej wycenie na podstawie wystawionego dokumentu "OT" zwiększa wartośćśrodka trwałego wpisanego na majątek Związku.
 4. Zgodnie z ustawą o rachunkowości dokumenty finansowe dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego i remontowego winny być przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku inwestycji wieloletniej przez okres 5 lat licząc od początku roku następnego po roku obrachunkowym, na którym zadanie to zostało zakończone.

VIII. Wykaz aktów prawnych

Przepisy ogólne:

 1. Ustawa z dnia 24 pażdziernika 1974 r. - prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
 3. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedolity - Dz. U. Nr 119, poz. 773 z 1998 r.).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U.. Nr 99, poz. 414 z 1994 r., zmiany: Dz. U. Nr 100 z 1996 r., poz. 465, Nr 106 poz. 496, Nr 146 poz. 680; z 1997 r. Nr 88 poz. 554, Nr 111 poz. 726; z 1998 r. - Nr 106 poz. 668; z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 49 poz. 483).
 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z 1994 r.).
 6. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i B udownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP Nr 2 z 1995 r.).
 7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

Przepisy związkowe:

 1. Statut Polskiego Związku Działkowców.
 2. Zakładowy Plan Kont PZD.
 3. Uchwała nr 92/2007 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych oraz czasowego zajęcia terenu
 4. Uchwała Nr 132/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych oraz czasowego zajęcia terenu.
 5. Uchwała nr 24/97 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie przeznaczenia i rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD
Warszawa, dnia 28 października 1999 r.